Privacyverklaring

Privacyverklaring


Privacyverklaring in het kader van de AVG wetgeving met ingang van 25 mei 2018

Wij streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zullen vertrouwelijk omgaan met uw persoonlijke gegevens. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende AVG wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Gebruik en doeleinden van uw persoonsgegevens

Door het bezoeken van onze website, het invullen van online formulieren en/of het verstrekken van opdrachten laat u bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven in het kader van een door u gevraagde dienst, voor het maken van offertes, facturen of account, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken ten behoeve van één, of meerdere opdrachten. Uw persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor zij bestemd zijn, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, of wij dit op grond van de wet mogen, of moeten doen.

Omschrijving Persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
– NAW-gegevens – E-mailadres
– Telefoonnummer
– Bankgegevens

Beveiliging persoonsgegevens:

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen

Bewaartermijn

Wij bewaren uw pesoonsgevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in de privacyverklaring beschreven doeleinden.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden onder geen beding aan derden ter beschikking gesteld, tenzij u hiervoor zelf toestemming heeft gegeven of indien wij dit op basis van de wet moeten doen.

Uw wettelijke rechten

U heeft het recht op inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u ons verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen, of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.